Zadzwoń: +420 724 286 276vinoboretice@vinoboretice.cz
Twój koszyk 0 przedmioty - 0 CZK 0

Warunki

1. Przepisy wstępne

Niniejsze warunki mają zastosowanie do zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.vinoboretice.cz na stronie internetowej www.vinoboretice.cz, która działa Rodzinna winiarnia Jedlička, Bořetice, as

Sprzedawca:

Rodzinna winiarnia Jedlička, Boretice, as, Boretice 511, 691 08 Boretice

telefon: +420 519 430 107, e-mail: vinoboretice@vinoboretice.cz

Dane do faktury: Rodzinna winnica Jedlička, Bořetice, as, Masarykova 439/9, 602 00 Brno

IČO 27746658, DIČ: CZ27746658, zarejestrowany w rejestrze handlowym Sądu Okręgowego w Brnie, sekcja B, wkładka 5038

Kupujący:

Osoba fizyczna i / lub prawna kupująca produkty lub towary ze sklepu internetowego www.vinoboretice.cz

Stosunki umowne podlegają wyłącznie przepisom obowiązującym w Republice Czeskiej i jurysdykcji czeskiej. Składając wiążące zamówienie, kupujący wyraża zgodę na te warunki płatności i zobowiązuje się do ich pełnego przestrzegania.

  1. Zawarcie umowy kupna

Interfejs internetowy sklepu zawiera listę towarów oferowanych przez sprzedawcę do sprzedaży, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT i wszystkie powiązane opłaty. Oferta sprzedaży towarów i ceny tych towarów zachowują ważność, o ile są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Przepis ten nie ogranicza zdolności sprzedawcy do zawarcia umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu nie są wiążące, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.

Interfejs internetowy zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera informacje o:

▪ zamówione towary (zamówione towary są „wkładane” przez kupującego do elektronicznego koszyka na zakupy w interfejsie internetowym sklepu),

▪ sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionych towarów oraz informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (zwane dalej łącznie „Zamówieniem”).

Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które kupujący wprowadził do zamówienia, również w odniesieniu do zdolności kupującego do wykrywania i korygowania błędów pojawiających się podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk „Potwierdzam zamówienie”. Informacje podane w zamówieniu są uważane przez sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Kupującemu niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego podany w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail Kupującego”).

Tylko należycie wypełnione zamówienie zawierające wszystkie wymagane elementy uważa się za ważne. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego uważa się za wiążące. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zamówieniu przez kupującego. Numer zamówienia jest zawsze decydujący, a nie towarzyszący mu tekst zamówienia.

Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że przeczytał i akceptuje te warunki.

Wysyłając zamówienie, kupujący akceptuje cenę towaru, wybrany środek transportu i warunki płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Kupującego o ewentualną pisemną autoryzację zamówienia.

Złożenie zamówienia jest traktowane jako projekt umowy zakupu. Miejscem dostawy towarów jest adres dostawy podany przez kupującego w formularzu zamówienia. Własność towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego otrzymania i pełnej zapłaty ceny zakupu.

W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki) sprzedawca ma zawsze prawo poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. Pisemnie lub telefonicznie).

Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje z chwilą dostarczenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia), które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy zakupu, szczególnie z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły Umowę zakupu (w tym warunki).

Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy zakupu. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy zakupu (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący.

2. Przedmiot zamówienia i obowiązki Sprzedawcy

Przedmiotem umowy są wyłącznie towary określone w zamówieniu, które można dostarczyć. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać wyłącznie towary w idealnym stanie i zgodnie ze specyfikacjami lub właściwościami zwyczajowymi dla danego rodzaju towarów, zgodnie ze standardami, przepisami i regulacjami obowiązującymi w Republice Czeskiej i odpowiednio wyposażone w czeską instrukcję obsługi, certyfikaty gwarancyjne i gwarancję centra usług, jeśli dotyczy danego rodzaju towarów.

Sprzedawca jest zobowiązany do wywiązania się ze swoich zobowiązań należycie, terminowo i z należytą starannością oraz do ochrony praw i uzasadnionych interesów Klienta w odpowiedni sposób.

Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, jeżeli kupujący wielokrotnie nie wywiązuje się z obowiązku przyjęcia towaru i zapłaty ceny zakupu.

2.B Obowiązki Kupującego

Kupujący zobowiązany jest podać poprawny i kompletny adres pocztowy, na który należy wysłać zamówiony towar.

Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru i zapłaty ceny zakupu, w tym kosztów wysyłki. Klient jest świadomy ostatecznej ceny podczas realizacji zamówienia przed jego wiążącym potwierdzeniem.

 

  1. Cena towaru i warunki płatności

Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać opłacone przez kupującego na rzecz sprzedającego w następujący sposób:

▪ Pobranie pocztowe - płatność przy odbiorze (czeska poczta)
▪ 150 CZK za opakowanie, maksymalna pojemność jednego opakowania to 6 butelek
▪ W przypadku zamówienia powyżej 3000, - CZK wysyłka i pakowanie na terytorium Republiki Czeskiej jest bezpłatne! Dla innych krajów zgodnie z cennikiem firm transportowych

Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedającego także kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

W przypadku płatności gotówką lub gotówką przy odbiorze cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 3 dni od zawarcia umowy zakupu.

W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku sprzedawcy.

Sprzedawca jest uprawniony, zwłaszcza jeśli Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (art. 1.16), do żądania zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego.

Wszelkie rabaty od ceny towarów przekazane kupującemu przez sprzedającego nie mogą być łączone.

Jeżeli jest to normalne w relacjach biznesowych lub jeżeli wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Dokument podatkowy - faktura wystawiana jest przez sprzedającego kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

  1. Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy przez kupującego:

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru, kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedawcy nieuszkodzonego towaru, bez oznak używania lub zużycia, w oryginalnym opakowaniu, na własny koszt, z dowodem zakupu. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy o zamiarze odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres vinoboretice@vinoboretice.cz, telefonicznie pod numerem +420 519 430 107 lub listem poleconym na powyższy adres. Zwracany towar, który zostanie wysłany za pobraniem, nie zostanie przyjęty! Pieniądze zostaną zwrócone klientowi w ciągu 30 dni od otrzymania towaru, w ustalony wcześniej sposób. Koszty związane z transportem zwracanych towarów ponosi Kupujący.

Kupujący nie może odstąpić od umowy kupna, jeżeli konsument naruszył oryginalne opakowanie.

Zwrot towaru w ciągu 14 dni zgodnie z § 53 ust. Np.

Jeżeli umowa kupna jest zawarta za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w sklepie internetowym), kupujący (konsument) ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny zgodnie z art. 53 ust. 7 kodeksu cywilnego. W takim przypadku kupujący (konsument) kontaktuje się ze sprzedawcą i najlepiej oświadcza na piśmie, że odstąpił od umowy z numerem zamówienia, datą zakupu i numerem konta do zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone klientowi w ciągu 30 dni.

Anulowanie zamówienia 

Kupujący może wycofać (anulować) swoje zamówienie nie później niż dwie godziny po złożeniu zamówienia przez e-mail na adres vinoboretice@vinoboretice.cz lub telefonicznie 519 430 107 słowo „ANULUJ” należy podać w temacie wiadomości e-mail.

Rozliczenie finansowe w przypadku anulowania zamówienia i zwrotu towaru jest zawsze rozwiązywane indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu klienta ze sprzedawcą w vinoboretice@vinoboretice.cz lub 519 430 107. Osoba kontaktowa Jaroslav Suský. Dostawca jest zobowiązany zwrócić konsumentowi zapłacone kwoty nie później niż 30 dni po odstąpieniu od umowy.

  1. Warunki dostawy

Sposób dostawy towarów określa sprzedawca, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Jeżeli środek transportu zostanie uzgodniony na wniosek kupującego, kupujący ponosi ryzyko i możliwe dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

Jeżeli zgodnie z Umową zakupu Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru z chwilą dostawy. Jeśli kupujący nie odbierze dostawy towaru w momencie dostawy, sprzedawca jest uprawniony do naliczenia opłaty magazynowej w wysokości 100 CZK (słownie: sto koron czeskich), a także jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest powtórne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty odpowiednio kosztów związanych z powtórną dostawą towaru. koszty związane z innymi metodami dostawy.

Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, aw przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione wejście do przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że przesyłka towaru spełnia wszystkie warunki i wymagania i że późniejsze reklamacje dotyczące naruszenia opakowania nie mogą zostać uwzględnione.

Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą modyfikować warunki dostawy sprzedawcy.

  1. Odpowiedzialność za wady, gwarancja

Prawa i obowiązki stron w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 612 i nast. Kodeksu cywilnego).

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, że sprzedawany przedmiot jest zgodny z Umową zakupu, w szczególności, że jest wolny od wad. Zgodność z umową sprzedaży oznacza, że sprzedawane towary mają właściwości jakościowe i użytkowe wymagane umową, opisane przez sprzedawcę lub jego przedstawiciela, lub oczekiwane przez ich reklamę, lub właściwości jakościowe i użytkowe tego rodzaju zwykle spełniające wymogi prawne , odpowiada ilości, miary lub wadze i odpowiada celowi podanemu przez sprzedawcę w celu użycia przedmiotu lub do którego zwykle jest używany.

W przypadku, gdy towary po otrzymaniu przez kupującego nie są zgodne z umową zakupu (zwaną dalej „konfliktem z umową zakupu”), kupujący ma prawo do bezpłatnego i bez zbędnej zwłoki ze sprzedawcą kupujący albo przez wymianę przedmiotu, albo przez naprawę; jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może poprosić o rozsądną zniżkę od ceny produktu lub odstąpić od umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący wiedział o konflikcie z umową zakupu przed przejęciem towaru lub spowodował konflikt z samą umową zakupu. Konflikt z umową zakupu, który ujawnia się w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty otrzymania rzeczy, jest uważany za konflikt już istniejący w momencie jej otrzymania, chyba że jest to sprzeczne z charakterem rzeczy lub dowodzi inaczej.

Jeżeli towar nie jest łatwo psujący się lub używany, Sprzedawca odpowiada za wady, które pojawiają się jako sprzeczność z umową zakupu po otrzymaniu towaru w okresie gwarancji (rękojmia).

Prawa Kupującego wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady, w tym odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedawcy, są wykonywane przez Kupującego pod adresem Sprzedawcy pod adresem Bořetice 511, 691 08 Bořetice.

  1. Inne prawa i obowiązki umawiających się stron

Kupujący nabywa własność towarów, płacąc pełną cenę zakupu towarów.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne elementy tworzące interfejs internetowy sklepu (w tym zdjęcia oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na manipulowanie oprogramowaniem lub innymi komponentami tworzącymi interfejs internetowy sklepu lub niewłaściwe korzystanie z niego.

Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na działanie interfejsu internetowego sklepu podczas korzystania z interfejsu internetowego sklepu. Interfejs internetowy sklepu może być używany tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza praw innych klientów sprzedawcy i jest zgodny z jego celem.

W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 53a ust. 1 Kodeksu cywilnego.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w stronę internetową lub korzystania z witryny internetowej z naruszeniem ich celu.

 

  1. Prywatność i komunikacja handlowa

Ochronę danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną zapewnia ustawa nr 101/2000 Coll., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres domowy, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu i datę urodzenia (zwane dalej łącznie „danymi osobowymi”).

Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna oraz w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Sprzedawcy.

Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamawianiu z interfejsu internetowego sklepu) poprawnie i zgodnie z prawdą oraz że jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki.

Sprzedawca może upoważnić osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych Kupującego jako podmiot przetwarzający. Z wyjątkiem osób transportujących towary, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim bez uprzedniej zgody kupującego.

Dane osobowe będą przetwarzane w nieskończoność. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i że poinformowano go, że jest to dobrowolne ujawnienie danych osobowych. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do Sprzedawcy w drodze pisemnego zawiadomienia dostarczonego na adres Sprzedawcy.

Jeżeli Kupujący uważa, że Sprzedawca lub podmiot przetwarzający (art. 1.52) przeprowadza przetwarzanie jego danych osobowych, co jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub przepisami prawa, w szczególności jeśli dane osobowe są niedokładne w celu ich przetwarzania może:

▪ poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienia, poprosić sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o naprawienie sytuacji. Może to obejmować blokowanie, poprawianie, uzupełnianie lub niszczenie danych osobowych. Jeżeli żądanie Kupującego zgodnie z poprzednim zdaniem zostanie uznane za uzasadnione, Sprzedawca lub podmiot przetwarzający niezwłocznie naprawią wadliwy stan. Jeśli sprzedawca lub podmiot przetwarzający nie zastosuje się do żądania, kupujący ma prawo skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Przepis ten nie narusza prawa Kupującego do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli kupujący poprosi o informacje na temat przetwarzania jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do przekazania tych informacji. Sprzedawca ma prawo żądać odpowiedniej rekompensaty nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji zgodnie z poprzednim zdaniem.

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości handlowych od Sprzedawcy na adres e-mail Kupującego.

  1. Dostawa

O ile nie uzgodniono inaczej, cała korespondencja związana z umową zakupu musi być dostarczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub listem poleconym (zgodnie z wyborem nadawcy). Jest dostarczany kupującemu na adres e-mail podany na jego koncie użytkownika.

Wiadomość jest dostarczana:

▪ w przypadku dostarczenia pocztą elektroniczną w momencie jej otrzymania na serwer poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych pocztą elektroniczną może być zapewniona przez certyfikat,

▪ w przypadku dostawy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, poprzez odbiór przesyłki przez adresata,

▪ w przypadku dostawy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, również odmawiając przyjęcia przesyłki, jeżeli adresat (lub osoba upoważniona do przejęcia przesyłki) odmawia przyjęcia przesyłki,

▪ w przypadku dostarczenia przez dostawcę usług pocztowych po upływie dziesięciu (10) dni od zdeponowania przesyłki i skierowania do adresata zaproszenia do przyjęcia przechowywanej przesyłki, jeżeli przesyłka zostanie złożona u dostawcy usług pocztowych, nawet jeśli .

  1. Przepisy końcowe

Warunki handlowe obowiązują w brzmieniu obowiązującym w dniu wysłania zamówienia elektronicznego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia sklepu internetowego www.vinoboretice.cz. Operatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany warunków biznesowych bez uprzedniego powiadomienia.

Jeżeli relacja związana z korzystaniem ze strony internetowej lub relacja prawna ustanowiona w umowie kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że relacja podlega prawu czeskiemu. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej, a działalność Sprzedającego nie podlega żadnym innym upoważnieniom. Kontrola handlu odbywa się w ramach swoich kompetencji przez właściwy urząd wydający zezwolenia na handel.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne, lub stanie się takie, postanowienie, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do nieważnego postanowienia, zastępuje nieważne postanowienie. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i poprawki do umowy kupna lub warunków wymagają formy pisemnej.

Umowa kupna, w tym warunki, jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

Dane kontaktowe sprzedawcy:

Adres dostawy: winiarnia rodzinna Jedlička, Bořetice, as. Boretice 511, 691 08 Boretice

Adres e-mail: vinoboretice@vinoboretice.cz

W Bořeticach, 15 maja 2015 r

Vínobořetice 2018

pl_PLPolish
cs_CZCzech en_GBEnglish pl_PLPolish